dimarts, 22 de maig de 2012

CÉLESTIN FREINET
Célestin Freinet (1896- 1966) va ser un mestre francès que  va crear la seva pròpia escola basada en els seus ideals, ja que no s'identificava amb les metodologies que hi havia en aquella època.  Entenia l'escola com un espai social que es basava en la confiança i que afavoria l'interès de l'alumne i el seu desenvolupament integral a partir de la cooperació de l’alumnat. Considerava que l'educació no podia ser imposada sinó que havia de partir del poble.

L'escola Freinet s'engloba dins el corrent de l'Escola Nova de manera que les seves tècniques es basen en la pedagogia activa, provinent del naturalisme.

Freinet reformulà la psicologia tradicional fent-la més dialèctica i més basada en els infants  i en les seves capacitats. Defensava que la pràctica pedagògica i el valor de l'acció (treball) eren superiors a qualsevol altre aspecte.

CARACTERÍSTIQUES DE LA SEVA PEDAGOGIA
·       Crea un ambient vivificat perquè el nen tingui la possibilitat d’expressar la seva vida, els seus pensaments i somnis i d’interessar-se pel món que els envolta.
·       L’infant aprèn a partir de l’experiència (mètode assaig-error).
·       Es basa en un aprenentatge natural, respectuós amb els ritmes maduratius de cada infant.
·       El context és un element molt influent en el desenvolupament de la lectoescriptura.
·       L’escriptura és un mitjà per expressar-se i formar la personalitat de l’infant.
·       Motivació de l’infant amb tècniques apropiades.
·       Vincle del llenguatge escrit i oral a partir de la cooperació i el treball en equip.
·      Creu que hi ha unes etapes de l'aprenentatge de la lectoescriptura que estan relacionades amb les etapes esmentades per Ana Teberosky.
·       També hem trobat aspectes de la seva pedagogia que es poden relacionar amb altres autors.

TÈCNIQUES DE FREINET
Correspondències : s’envien cartes a les altres persones com ara companys, mestres i fins i tot, alumnes d’altres centres educatius. Es tracten temes escolars o de l’entorn per fomentar bàsicament l’interès per la lectura.

Textos lliures: els infants escriuen de manera individual o conjunta amb l’objectiu que ells descobreixin  un altre codi per expressar-se i connectar-ho amb el seu entorn i la seva vida. Aquesta tasca ajuda a desenvolupar l’esperit crític i la creativitat, però és necessari crear un ambient motivador. Bàsicament s’utilitzaven diferents tècniques d’impressió i es podien il·lustrar els textos per tal de relacionar imatge amb grafia. Finalment, es podia recitar els poemes i els textos escrits per tal  de fomentar el llenguatge oral.

Dossiers escolars: era una recopilació de tot tipus de documentació (articles de diari, dibuixos,etc) de manera que estigués disponible per a tots els alumnes. Freinet pretenia substituir els llibres de text tradicionals ja que no estaven relacionats amb la vida dels alumnes.

Diari de classe : A cada classe, hi ha un diari en el qual es recull tot allò que s’ha après o bé coses que els infants creuen rellevants. Aquests quaderns són elaborats de manera col·lectiva i tots els escrits van acompanyats de dibuixos lliures, però representatius de la temàtica tractada. A l’hora de corregir els textos, es pot fer tant en petit grup, com ho pot fer el o la mestre/a, com ho pot fer tot el grup classe.

Assemblea cooperativa: consisteix en fer un debat sobre temes que els interessen als infants (centres d’interès) com ara fets que els hi han passat.  També un cop a la setmana es parla del diari mural que hi ha l’aula on els nens hauran escrit critiques positives i negatives d’alguns fets i hauran proposat millores.

Planificació del temps: consisteix en fer una organització del temps amb les tasques que han de dur a terme els infants en un temps determinat.
LA METODOLOGIA  FREINET A LA PRÀCTICA
Hem visitat l’Escola Nabí a Vallvidrera (http://www.nabi.cat/) on es treballa la metodologia Freinet. Per saber més de la seva metodologia podeu consultar al document següent.

Per saber més informació de Freinet podeu consultar aquest vídeo fet per estudiants on s’explica una mica més la seva biografia i una pinzellada de la seva pedagogia. També podeu consultar la nostra bibliografia i el nostre powerpoint
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada